Bord of directors

Chairman
 • Seiji Kakehata
Directors
 • Tetsuo Ikezono
 • Satoshi Iwasaki
 • Takeshi Oshima
 • Tadashi Kitahara
 • Hitome Kobayashi
 • Michihiko Sone
 • Katsumi Doi
 • Takashi Nakagawa
 • Shin-Ichi Haginomori
 • Naoto Hato
 • Yasuaki Harabuchi
 • Yuji Yamashita
 • Naohiro Yosihda
Auditors
 • Yukiko Iino
 • Tetsuya Tono
Advisors
 • Juichi Ito
 • Kaoru Ogawa
 • Ken Kitamura
 • Shingo Murakami